Vybavení chaty

  • kule?níkový st?l
  • pinponkový st?l
  • sauna pro 8 osob
  • vý?ep s chlazením
  • herna pro d?ti
  • venkovní bazén pr?m?r 5m s vyh?íváním
  • terasa s grilem
  • venkovní ohni?t?
  • venkovní dome?ek se skluzavkou, trampolínou a pískovi?t?m pro d?ti
  • parkovi?t?
Bylinkový záhonek na zahrad? - pro pou?ití

Teplota v chat? se reguluje termostatem a hlavicemi na jednotlivých radiátorech. Termostat je umíst?n  v rohovém pokoji na zdi. Teplota se nastavuje oto?ným kole?kem. Objeví-li se na displeji jiné funkce termostatu, stiskn?te symbol ‘DOME?EK’,  který vás vrátí zp?t do hlavního menu na nastavení teploty.

 

Nechcete moc platit za energie? Sta?í dodr?et tato pravidla a spot?eba plynu se výrazn? sní?í: V místnostech, ve kterých del?í dobu nebudete, p?iv?ete ventily radiátor?. Pokud odcházíte z chaty na celý den, sni?te teplotu na termostatu. Pokud topíte ve spole?enské místnosti v kamnech, vypn?te zde radiátory. Teplá voda se oh?ívá plynovým kotlem, ?et?ení teplou vodou rovn?? sní?í cenu za energie.

Ovládání sauny je intuitivní:

1    zapnutí, vypnutí 

2    osv?tlení

+ / –  nastavení teploty

Sauna se nah?eje p?ibli?n? za jednu hodinu na teplotu 95°C

Kachlová kamna

Akumula?ní kachlová kamna AKU 60 se regulují pákou dle horního obrázku. P?i zatáp?ní páku vysu?te a oto?te doleva. V této poloze proudí do kamen nejvíce primárního vzduchu. Po rozeh?átí oto?te páku doprava, tím dochází k sekundárnímu a terciálnímu spalování, které je pro provoz nej??inn?j?í a zárove? dochází k samo?i?t?ní p?edního skla. Vysouváním a zasouváním páky se reguluje výkon.  Podrobný návod najdete zde.

A tady je krátké video od výrobce, jak zatopit v kamnech. Pokud nemáte podpalova?, pou?ijte místo toho kousky kartonu a men?í d?ev?né t?ísky. Jestli Vás toto téma zajímá více, klikejte zde.

TV ovlada?

Kdy? to nejede:

– zatla?it v?echny kabely, m??ou být uvoln?né

– zkontrolovat baterky v ovlada?i

Kdy? vypadne elekt?ina, naho?te jisti?. Bu? ve  vnit?ní pojistové sk?íni na chodb? naproti WC nebo ve sk?íni umíst?né venku u parkovi?t?.

Postup na zapnutí a vypnutí bazénové filtrace a tepelného ?erpadla

  !!!!!!   POZOR  !!!!!!!

Bazén je bohu?el mírn? na?ikmo, co? zp?sobuje nízkou hladinu v míst? odtoku vody do filtrace. Prosíme o  pravidelnou kontrolu skimmeru, ve kterém musí být stále voda, jinak hrozí nebezpe?í nasání vzduchu a po?kození za?ízeni.

P?ed pou?itím prosím d?kladn? p?e?t?te návod !!

Pokud z n?jakého d?vodu nejede tepelné ?erpadlo, zkontrolujte prosím tento seznam zavad.

 

Nastroje-hudebni

Ve spole?enské místnosti najdete taky hudební nástroje (kytaru a sopránové ukulele), které jsou Vám voln? k dispozici. P?ed odjezdem je prosím dejte zp?t do obalu na p?vodní místo. 

Vý?ep s chlazením a kompresorem

– nara?e?e na v?echny typy be?ek (plochý, bajonet, kombi)

Vý?ep je nutné p?edem domluvit.

Kompletní návod ke sta?ení v PDF formátu zde.