Zima 2023

Zimní mrazivé noci Vám od ledna 2023 zp?íjemní siln?j?í kachlová kamna. Oproti lo?skému roku si  tak m??ete ve?ery ve spole?enské  místnosti u?ívat na dvojnásobný (11kW) výkon.

A jedno neviditelné vylep?ení: nové routery by m?ly vysílat lep?í a stabiln?j?í wififíííííííí signáááál

Máme pro vás hned n?kolik novinek:

  • Na podzim jsme se pustili do roz?í?ení hygienického zázemí chaty. Díky zdr?ením v podob? ne?ekané konzistence st?n (kamení a hlína) a jiným p?ekvapením se nám to trochu protáhlo, ale výsledek stojí za to! Máme  hotové dv? fungl nové koupelny a t?i záchody, mrkn?te do Galerie. Dal?í koupelna bude hotová v lét?.
  • Od 28.1. pro vás máme dal?í vychytávku: poukázky na 10 % slevy na bazén, ví?ivku a solnou jeskyni v Horských lázních Karlova Studánka. Jak vyrazíte na Prad?d, lapn?te poukázky a cestou zpátky se rozmazlete v lázních! POZOR: na ví?ivku a solnou jeskyni je pot?eba se objednat! Kontakt ZDE. Poukázky pou?ijte p?i placení, sleva vám bude ode?tena na míst?.
  • Duben 2022: Ve vybavení chaty máme nov? kytaru a ukulele, které jsou voln? k dipozici pro v?echny hosty. Prosíme o n??né zacházení, a? si na n? m??ou zadrncat i dal?í hosté ?
  • POZOR POZOR POZOR! Od kv?tna máme nový vý?ep s chlazením, který je mo?no vyp?j?it. Pevn? doufáme, ?e tento u? nám nikdo neukradne! P?j?ovné je 300 K? za víkend a 600 K? za týdenní pobyt.
  •  !!!BYLINKY!!! Zalo?ili jsme – zatím skromný – bylinkový záhonek, kterému se nicmén? dob?e da?í. Bylinky jsou k dispozici v?em host?m, kte?í p?ijedou v dob?, kdy rostou ? ?erstvé oregáno, tymián, pa?itka a medu?ka jsou tu pro vás. Prosíme o st?ídmou spot?ebu, a? bylinky p?e?ijí a zbydou pro dal?í hosty. Na záhonku nesm?le roste i máta, jeliko? je je?t? malá a nedu?ivá, prosíme o ponechání na záhonku. P?í?tí rok u? bude p?ipravená na ?erstvý ?ají?ek po ránu nebo mojito nave?er.