November 2023

It snowed in Chachata on 24 November and a few centimetres of snow are added every day. Cross-country skiing is already possible on the PradÄ›d. .

Summer 2023

Would you like a coffee for two? Sitting among the raised beds with vegetables and flowers, in the shade of trees? - ideal for hot summer days

New trampoline for your kids

The herb bed is full of herbs and is looking forward to your harvest! Treat yourself to a lunch or dinner with fresh thyme, oregano and parsley. Or a morning tea made from fresh thyme, picked mint and honey before bed.

Winter 2023

Zimní mrazivé noci Vám od ledna 2023 zp?íjemní siln?j?í kachlová kamna. Oproti lo?skému roku si  tak m??ete ve?ery ve spole?enské  místnosti u?ívat na dvojnásobný (11kW) výkon.

And stronger WiFi for your devices.

Máme pro vás hned n?kolik novinek:

  • Na podzim jsme se pustili do roz?í?ení hygienického zázemí chaty. Díky zdr?ením v podob? ne?ekané konzistence st?n (kamení a hlína) a jiným p?ekvapením se nám to trochu protáhlo, ale výsledek stojí za to! Máme  hotové dv? fungl nové koupelny a t?i záchody, mrkn?te do Photos. Dal?í koupelna bude hotová v lét?.
  • Od 28.1. pro vás máme dal?í vychytávku: poukázky na 10 % slevy na bazén, ví?ivku a solnou jeskyni v Horských lázních Karlova Studánka. Jak vyrazíte na Prad?d, lapn?te poukázky a cestou zpátky se rozmazlete v lázních! POZOR: na ví?ivku a solnou jeskyni je pot?eba se objednat! Kontakt ZDE. Poukázky pou?ijte p?i placení, sleva vám bude ode?tena na míst?.
  • Duben 2022: Ve vybavení chaty máme nov? kytaru a ukulele, které jsou voln? k dipozici pro v?echny hosty. Prosíme o n??né zacházení, a? si na n? m??ou zadrncat i dal?í hosté ?
  • POZOR POZOR POZOR! Od kv?tna máme nový vý?ep s chlazením, který je mo?no vyp?j?it. Pevn? doufáme, ?e tento u? nám nikdo neukradne! P?j?ovné je 300 K? za víkend a 600 K? za týdenní pobyt.
  •  !!!BYLINKY!!! Zalo?ili jsme – zatím skromný – bylinkový záhonek, kterému se nicmén? dob?e da?í. Bylinky jsou k dispozici v?em host?m, kte?í p?ijedou v dob?, kdy rostou ? ?erstvé oregáno, tymián, pa?itka a medu?ka jsou tu pro vás. Prosíme o st?ídmou spot?ebu, a? bylinky p?e?ijí a zbydou pro dal?í hosty. Na záhonku nesm?le roste i máta, jeliko? je je?t? malá a nedu?ivá, prosíme o ponechání na záhonku. P?í?tí rok u? bude p?ipravená na ?erstvý ?ají?ek po ránu nebo mojito nave?er.