Práv? si prohlí?íte ukázkovou stránku, která byla vytvo?ena automaticky b?hem instalace WordPressu. Stránky se li?í od p?ísp?vk? zejména tím, ?e obsahují n?jaký statický text a jsou zobrazovány na stále stejném míst? webu (u v?t?iny ?ablon jde o naviga?ní menu). Lidé obvykle nejd?íve vytvá?ejí základní informa?ní stránky, kde se p?edstaví náv?t?vník?m webu a seznámí je se svými zám?ry. M??e to být nap?. n?co v následujícím stylu:

Zdravím! Jsem Josef a bydlím v Plzni. Pracuji jako ?idi? autobusu a po nocích bloguji o, alespo? dle mého, zajímavých v?cech…

…a nebo n?co takového:

Spole?nost XYZ byla zalo?ena v roce 1989 a ji? od po?átku nabízí svým zákazník?m vynikající výrobky pro kedsicosi. XYZ se soust?edí p?edev?ím na kvalitu a detail za pou?ití nejnov?j?ích technologií a se zaji?t?ním vysoké ?ivotnosti. Firma sídlí v Kocourkov? a zam?stnává více ne? 300 profesionál? ve r?zných oblastech.

Pokud s WordPressem práv? za?ínáte, m?li byste se nejd?íve p?ihlásit do administrace a tuto stránku smazat (nebo upravit). A nic u? vám také nebrání vytvá?et dal?í obsah webu v podob? nových stránek a p?ísp?vk?. Doufáme, ?e budete se správou webu v redak?ním systému WordPress spokojeni!