V souvislosti se sou?asnou pandemickou situací je nutno dodr?et následující pravidla (stav 01.02.2022):

Hosté (dosp?lí a d?ti od 12 let) mají povinnost se p?i nástupu na pobyt prokázat bezinfek?ností a to jedním z následujících zp?sob?:

  • Platným o?kovacím certifikátem
  • Dokladem o prod?lané nemoci covid-19 (ne star?ím ne? 180 dn?).
  • PCR testem ne star?ím ne? 48 hodin

Pro d?ti do 12 let uvedená pravidla neplatí.

Povinností host? je p?edlo?ení dokladu o bezinfek?nosti, pokud takto neu?iní, nem??e být ubytován!!

Dodr?ování protipandemických opat?ení je zodpov?dností ubytovatele, kterému p?i poru?ení hrozí vysoké finan?ní tresty, proto prosíme hosty o pochopení, ?e nelze ud?lovat ?ádné výjimky.